Dane adresowe:                           
      Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
tel./fax 89 764 20 02
e-mail: zdpdabrowa@wp.plFrezowanie pni na drogach powiatowych Frezowanie pni na drogach powiatowych


Zbieranie zawyżonych poboczy na  drogach powiatowych Zbieranie zawyżonych poboczy na  drogach powiatowych
Zbieranie zawyżonych poboczy na  drogach powiatowych Zbieranie zawyżonych poboczy na  drogach powiatowych
Zbieranie zawyżonych poboczy na  drogach powiatowych Zbieranie zawyżonych poboczy na  drogach powiatowych

NAZWA ZADANIA

ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1320N  NA ODCINKU KWIATKOWO - KANDYTY I BUDOWA CHODNIKA W MSC. STEGA MAŁA

DŁUGOŚĆ ODCINKÓW DRÓG OBJĘTYCH ZADANIEM (mb.)

 

PRZEBUDOWA

BUDOWA

REMONT

ŁĄCZNIE

DR. POWIATOWE

6633

 

 

6633

KOSZTY REALIZACJI ZADANIA BRUTTO (z VAT w zł)

WKŁAD WŁASNY

WNIOSKOWANA DOTACJA

ŁĄCZNIE

1 364 854,58

1 364 854

2 729 708,58

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA (zakres rzeczowy, wymiary, parametry)

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N Żelazna Góra –Lelkowo – Kandyty – Górowo Iławeckie na odcinku Kwiatkowo – Kandyty i budowa chodnika w msc. Stega Mała” to inwestycja celu publicznego, której głównym założeniem jest poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu poprzez odnowę nawierzchni jezdni (od km 17+559 do km 24+192 o szerokości jezdni 5,0 mb) i budowę chodnika.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane będzie realizowane na obszarze Gminy Górowo Iławeckie w Powiecie bartoszyckim na obszarze zabudowanym (Stega Mała, Kandyty) i niezabudowanym.

W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia przewidziano m.in: wykonanie nawierzchni bitumicznej, budowę chodnika z kostki brukowej betonowej oraz ustawienie barier ochronnych.

 

Zakres rzeczowy, wymiary, parametry:

Jezdnia odcinek Kwiatkowo – Kandyty:

1.      Ścięcie zawyżonego pobocza drogi o grub. 10 cm13 266,00 m2;

2.      Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni – 33 165,00 m2;

3.      Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 33 165,00 m2;

4.      Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa – 1 989,90 t;

5.      Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 33 165,00 m2;

6.      Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm33 165,00 m2;

7.      Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 33 165,00 m2;

8.      Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm33 165,00 m2;

9.      Uzupełnienie poboczy pospółką gr. 10 cm13 266,00 m2;

Wykonanie chodnika w msc. Stega Mała

1.       Ułożenie rur osłonowych na przewody telekomunikacyjne – 22,50 mb;

2.       Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik gł. 20 cm303,00 m2;

3.       Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm  303,00 m2;

4.       Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm303,00 m2;

5.       Ustawianie krawężnika betonowego 15x30 cm – 40,00 mb;

6.       Ustawianie krawężnika betonowego 12x25 cm – 8,00 mb;

7.       Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej – 362,00mb;

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

1.       Wykonanie oznakowania poziomego w miejscu przejścia dla pieszych w msc. Stega Mała – 10,00 m2;

2.       Wykonanie oznakowania pionowego drogi w msc. Stega Mała – 2 szt.

3.       Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – barier ochronnych w msc. Kandyty – 120 mb.

Remont przepustów w km 18+087; 21+362; 22+396; 23+394

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA

Lp.

Elementy i rodzaje robót

Koszt (z VAT w zł)

1.

Wykonanie robót budowlanych

2 729 708,58

Ogółem:

2 729 708,58

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO

Lp.

Nazwa partnera

Umowa o partnerstwie

(tytuł, data, sygnatura)

Wartość (zł)

1

Gmina Górowo Iławeckie

 

100 000,00

 

Suma (zł):

100 000,00

Udział we wkładzie własnym (%):

7,33

                                      Data zawarcia umowy z wykonawcą robót: 20.03.2013r.

                                     Wykonawca robót: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Oddział PUDiZ w Gutkowie                             Gutkowo49, 11-041 Olsztyn

                                     Odbiór robót: 12.07.2013r.

                                     Inspektor nadzoru: mgr inż. Leszek Michałek 

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N na odcinku Kwiatkowo-Kandyty i budowa chodnika w miejscowosci Stega Mała Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N na odcinku Kwiatkowo-Kandyty i budowa chodnika w miejscowosci Stega Mała
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N na odcinku Kwiatkowo-Kandyty i budowa chodnika w miejscowosci Stega Mała Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N na odcinku Kwiatkowo-Kandyty i budowa chodnika w miejscowosci Stega Mała

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N na odcinku Kwiatkowo-Kandyty i budowa chodnika w miejscowosci Stega Mała Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N na odcinku Kwiatkowo-Kandyty i budowa chodnika w miejscowosci Stega Mała
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N na odcinku Kwiatkowo-Kandyty i budowa chodnika w miejscowosci Stega Mała Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N na odcinku Kwiatkowo-Kandyty i budowa chodnika w miejscowosci Stega Mała
Budowa chodnika w miejscowości Unikowo przy drodze powiatowej
 nr 1424N Tłokowo - Lutry - Sątopy Samulewo
Budowa chodnika w miejscowości Unikowo przy drodze powiatowej
 nr 1424N Tłokowo - Lutry - Sątopy Samulewo
Budowa chodnika w miejscowości Unikowo przy drodze powiatowej
 nr 1424N Tłokowo - Lutry - Sątopy Samulewo
Budowa chodnika w miejscowości Unikowo przy drodze powiatowej
 nr 1424N Tłokowo - Lutry - Sątopy Samulewo
Budowa chodnika w miejscowości Unikowo przy drodze powiatowej
 nr 1424N Tłokowo - Lutry - Sątopy Samulewo
Budowa chodnika w miejscowości Unikowo przy drodze powiatowej
 nr 1424N Tłokowo - Lutry - Sątopy Samulewo
Budowa chodnika w miejscowości Unikowo przy drodze powiatowej
 nr 1424N Tłokowo - Lutry - Sątopy Samulewo
Budowa chodnika w miejscowości Unikowo przy drodze powiatowej
 nr 1424N Tłokowo - Lutry - Sątopy Samulewo
 

NAZWA ZADANIA

ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1394N  NA ODCINKU WITKI - PIENY I BUDOWA CHODNIKA ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W MSC. WIATROWIEC

DŁUGOŚĆ ODCINKÓW DRÓG OBJĘTYCH ZADANIEM (mb.)

 

PRZEBUDOWA

BUDOWA

REMONT

ŁĄCZNIE

DR. POWIATOWE

4570

4570

KOSZTY REALIZACJI ZADANIA BRUTTO (z VAT w zł)

WKŁAD WŁASNY

WNIOSKOWANA DOTACJA

ŁĄCZNIE

1 042 205,58

1 042 205

2 084 410,58

11. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA (zakres rzeczowy, wymiary, parametry)

,,Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1394N na odcinku Witki - Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w msc. Wiatrowiec” jest inwestycją celu publicznego, polegającą na odnowie nawierzchni jezdni (od km 0+053 do km 4+623 o szerokości jezdni 5,5 mb); budowie chodnika oraz zatoki autobusowej, której celem jest poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu oraz remont przepustu.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane będzie realizowane na obszarze Gminy Bartoszyce i Sępopol w Powiecie Bartoszyckim na obszarze zabudowanym (Witki i Wiatrowiec) i niezabudowanym.

W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia przewidziano m.in: wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonanie poboczy oraz wykonanie zatoki autobusowej z peronem dla pasażerów.

Zakres rzeczowy, wymiary, parametry:

Jezdnia odcinek

1.      Ścięcie zawyżonego pobocza drogi o grub. 10 cm9 140,00 m2;

2.      Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni – 25 135,00 m2;

3.      Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 25 135,00 m2;

4.      Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa – 1 508,10 t;

5.      Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 25 135,00m2;

6.      Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm25 135,00 m2;

7.      Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 25 135,00 m2;

8.      Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm25 135,00 m2;

9.      Uzupełnienie poboczy pospółką – 9 140,00 m2;

Wykonanie chodnika w msc. Wiatrowiec

1.       Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik gł. 20 cm829,00 m2;

2.       Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm  829,00 m2;

3.       Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm829,00 m2;

4.       Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej – 1 075,00mb;

Wykonanie zatoki autobusowej w msc. Wiatrowiec

1.       Wykonanie ławy z kruszywa naturalnego pod przepust gr. 10 cm1,20 m3;

2.       Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 40 cm – 30mb;

3.       Wykonanie ścianek czołowych na wlotach przepustu – 2 szt;

4.       Mechaniczne wykonanie koryta pod zatokę autobusową gł. 55 cm114,00 m2;

5.       Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr.  20 cm  - 114,00 m²

6        Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 24 cm - 114,00 m²; 

7.       Wykonanie zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm  - 114,00 m²;

8.       Ustawianie krawężników 15x30 cm – 56,50 mb;

9.       Ustawianie krawężników 12x25 cm - 56,00 mb.

Remont przepustu w km 2+771.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA

Lp.

Elementy i rodzaje robót

Koszt (z VAT w zł)

1.

Wykonanie robót budowlanych

2 084 410,58

Ogółem:

2 084 410,58

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO

Lp.

Nazwa partnera

Umowa o partnerstwie

(tytuł, data, sygnatura)

Wartość (zł)

1

Gmina Bartoszyce

Umowa z dnia 20 września 2012r.

120 000,00

2

Gmina Sępopol

Umowa z dnia 20 września 2012r.

100 000,00

 

Suma (zł):

220 000,00

Udział we wkładzie własnym (%):

21,11

                                      Data zawarcia umowy z wykonawcą robót: 10.07.2013r.

                                      Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 12, 11-100  Lidzbark Warmiński

                                      Odbiór robót: 11.09.2013r.

                                      Inspektor nadzoru: mgr inż. Leszek Michałek
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1394N na odcinku Witki - Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1394N na odcinku Witki - Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1394N na odcinku Witki - Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1394N na odcinku Witki - Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1394N na odcinku Witki - Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1394N na odcinku Witki - Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1394N na odcinku Witki - Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1394N na odcinku Witki - Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1394N na odcinku Witki - Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1394N na odcinku Witki - Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec

 

 
Valid HTML 4.01 Transitional                                                © 2010 Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc  designed by Pirx                                    ostatnia modyfikacja -25.09.2013 r.