Dane adresowe:                           
      Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
tel./fax 89 764 20 02
e-mail: zdpdabrowa@wp.pl
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1569N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km

 

Powiat Bartoszycki rozpoczął w bieżącym roku realizację projektu pn. „Przebudowa Drogi Powiatowej Wiatrowiec-Łabędnik na długości 6,28 km” dofinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5 -  Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna,
Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny,
Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Całkowita wartość projektu zamknęła się w kwocie  5 057 258,14 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3 473 611,16 zł oraz wkład własny Powiatu  Bartoszyckiego w wysokości 1 583 646,98 zł.

 

Opis projektu

 

Przedmiotowa droga Wiatrowiec - Łabędnik, to droga powiatowa klasy Z biegnąca w powiecie bartoszyckim - leżącym w sąsiedztwie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Pełni ona ważna funkcje w układzie drogowym powiatu, przede wszystkim łączy lokalną siec dróg powiatowych 
i gminnych wschodniej części powiatu z droga wojewódzka nr 592 Bartoszyce - Giżycko, stanowiącą dojazd do obu dróg krajowych przebiegających 
w granicach powiatu tj.: drogi krajowej nr 51 i drogi krajowej nr 57 oraz drogi wojewódzkiej nr 513, co z kolei zapewnia łączność z drogą krajową nr 7  oraz dojazd do drogi wojewódzkiej 512, która prowadzi poprzez drogę wojewódzką 507 do drogi krajowej nr 22.
Dzięki centralnemu położeniu względem 4 największych miejscowości w tym obszarze tj. Bartoszyc, Sępopola, Korsz i Bisztynka zapewnia dogodną łączność miedzy nimi.
Zamierzeniem docelowym w przedmiotowym obszarze ma być wzmocnienie połączenia drogami powiatowymi od drogi krajowej nr 57 (Bisztynek - Sępopol - Szczurkowo - Bezledy) do drogi krajowej nr 51, które obsługiwało będzie tereny wschodnie powiatu. Trasa ta realizowana jest następującymi drogami:
1571N Łabędnik - Bisztynek;
1569N Wiatrowiec - Łabędnik;
1394N Witki - Sępopol - Dzietrzychowo - Gierkiny (odcinek Wiatrowiec - Sępopol);
1567N Szczurkowo - Wodukajmy - Sępopol - Glitajny (odcinek Szczurkowo - Wodukajmy - Sępopol).

Należy podkreślić, ze w części wschodniej powiatu nie ma żadnych dróg wyższych kategorii (tj. krajowych i wojewódzkich). Powoduje to, że tereny te, łącznie z Sępopolem, nie posiadają połączenia z nadrzędnym układem drogowym.
Droga Wiatrowiec - Łabędnik, na przedmiotowym odcinku, posiada zniszczoną w 80% nawierzchnię bitumiczną nienormatywnej szerokości 4,40 - 5,00m. Konstrukcja drogi jest zmienna i nie spełnia warunków odpowiadających drogom powiatowym kategorii Z. Łuki poziome i pionowe nie posiadają normatywnych promieni. Istniejące w obrębie miejscowości Sokolica fragmenty chodników są silnie zniszczone i zdeformowane i w zasadzie ruch pieszy i kołowy nie jest rozdzielony. Brak jest również właściwie urządzonych zatok autobusowych.
Przedmiotowa droga stanowiąc element trasy komunikacyjnej wokół Bartoszyc umożliwia łączność z miejscowościami gdzie prowadzona jest ważna dla powiatu i regionu działalność związana z funkcją rolniczą i turystyczną.
Jakość połączenia komunikacyjnego decyduje o warunkach transportu surowców do produkcji rolnej m.in. pasz, nawozów, środków ochrony roślin  oraz materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu, a także transportu płodów rolnych i zwierząt hodowlanych.
Możliwość dalszego rozwoju tych terenów istotnie ogranicza dostępność komunikacyjna.

Proponowane w projekcie rozwiązania nie są nowatorskie w skali krajowej. Opierają się na technologiach znanych, sprawdzonych i powszechnie stosowanych w tego typu inwestycjach drogowych. Spełniają one wymogi ochrony środowiska i pozwalają na osiągniecie standardów technicznych odpowiadających obowiązującym przepisom i normom. 

Zakres prac budowlano - montażowych przy przebudowie przedmiotowej drogi obejmuje:

Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, itp.);
Roboty ziemne (wykopy, nasypy);
Poszerzenie i wymianę konstrukcji (wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni);
Podbudowę i nawierzchnię (wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych);
Przepusty pod drogą (w ramach zadania przewidziano modernizacje 6 przepustów - pod drogą i 2 przepustów melioracyjnych);
Zjazdy gospodarcze (wykonanie istniejących zjazdów z nawierzchni mineralno - bitumicznej wraz z przepustami pod nimi);
Krawężniki, chodniki, zatoki autobusowe (te elementy zostaną wykonane w msc. Sokolica);
Elementy odwodnienia;
Przebudowę kanalizacji deszczowej;
Oznakowanie (znaki pionowe i poziome).

Rozwiązania projektowe zapewnić mają spełnienie wymagań technicznych, wynikających z parametrów obligatoryjnie definiowanych dla poszczególnych klas dróg. W tym przypadku są to parametry odpowiadające drogom powiatowym klasy Z.
Spełnienie tych parametrów stanowi podstawowe założenie projektu. W celu optymalizacji kosztów inwestycji przyjęto rozwiązanie nie wymagające rozbiórki istniejącej nawierzchni. 

Po zrealizowaniu projektu, którego zakończenie planuje się na 17.10.2010r. zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu: 

Długość zrekonstruowanych dróg powiatowych na terenach wiejskich - 6,28 km

Liczba wybudowanych zatok autobusowych - 2 szt.

Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 0,072 km.

Długość wybudowanych chodników - 1,176 km.  

Stan realizacji projektu

 W maju 2008 r. Powiat Bartoszycki przedłożył do konkursu nr 01/08/5.1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5 -  Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny, wniosek aplikacyjny pn. „Przebudowa drogi powiatowej Łabędnik - Wiatrowiec na długości 6,28 km”, który po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej został wybrany do dofinansowania.
 
Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego miało miejsce 28 kwietnia 2009 r.          
 w Olsztynie. W imieniu Powiatu Bartoszyckiego Umowę podpisali Starosta Jan Zbigniew Nadolny oraz Wicestarosta Janusz Feliks Dąbrowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Teresy Śliwczyńskiej .

      

Dnia 20 kwietnia 2009 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach niniejszej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Inspec" z Olsztyna za cenę brutto 117 820,00 zł. Głównym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania oraz pomoc przy rozliczeniu inwestycji.

Umowę z firmą "Inspec" podpisano dnia 29 kwietnia 2009r.

Dnia 8 września 2009 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego. Kwota oferty opiewała na 4 918 698,13 zł.

Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano dnia 18 września 2009r.

Dnia 12 października 2009 r. odbyło się uroczyste przekazanie placu budowy wykonawcy robót.

 

Wykonano tablice informacyjne wskazujące na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, które zostały umieszczone w miejscach wykonywania prac.  

Do końca listopada usunięto karpiny po drzewach ok. 323 szt., przebudowano kanalizację deszczową w msc. Sokolica w zakresie określonym w projekcie. Rozpoczęto również prace związane z przebudowę przepustów pod drogą.    

W miesiącu listopadzie prowadzone były roboty ziemne  tj, odnowa rowów przydrożnych oraz regulacja poboczy.Dnia 30 listopada 2009 roku w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi  wsztrzymano prace przy przebdowie drogi.. Po przerwie zimowej  w marcu  2010 roku wykonawca  wznowił prace na drodze polegające na wykonaniu przepustów pod drogą  i przygotowaniu terenu pod projektowany chodnik w miejscowości Sokolica.

W kwietniu  w dalszym ciągu trwaja prace związane z budową chodnika w miejscowości Sokolica
Trwają prace przy poszerzeniu jezdni przebudowywanej drogi  na odcinku Łabędnik - SokolicaPowiat bartoszycki zakończył przebudowę ponad sześciokilometrowego odcinka drogi powiatowej Wiatrowiec - Łabędnik

Powiat Bartoszycki zakończył realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1569N Łabędnik – Wiatrowiec na długości 6,28km”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Prace przy przebudowie drogi trwały od października 2009r. i polegały na wykonaniu robót przygotowawczych, robót ziemnych, odwadniających, wzmocnieniu konstrukcji oraz wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Jezdnię poszerzono do szerokości 5,50 m, przebudowano także istniejące zjazdy na posesje, wybudowano 0,98 km chodnika oraz wykonano 2 zatoki autobusowe w msc. Sokolica. W celu poprawy bezpieczeństwa wykonano oznakowanie pionowe i poziome, ustawiono również bariery ochronne. Wybudowano także 0,072 km sieci kanalizacji deszczowej.

                  

             

Inwestycja pochłonęła prawie 5 mln zł. i była możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie stanowiło 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

W dniu 18 października 2010r miał miejsce odbiór techniczny, uroczyste otwarcie odbyło się  25 października  2010 roku.

             

Po uroczystym otwarciu drogi miała miejsce konferencja, na której omówiono zagadnienia związane z realizacją projektu.

              

               


                               

                                              

                  Oficjalny portal                                                               Portal                                        Portal Regionalnego  Programu Operacyjnego
                     Europejskiej                                            Narodowej Strategii Spójności                                           Warmia i Mazury


Strona główna
                                                                © 2010 Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc  designed by Pirx                                  ostatnia modyfikacja - 11.11.2010 r.