Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
      e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2019. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx   
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
Cele i zadania Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Na terenie Powiatu Bartoszyckiego  znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Naszym zadaniem jest administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego dróg powiatowych.
Przedmiotem działania jednostki jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych
w zakresie:
opracowywania projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań w zakresie inżynierii rchu,koordynacja robót w pasie drogowym, przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach, prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, przeprowadzanie kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, wykonywanie robót inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, prowadzenie gospodarki gruntami, i innymi nieruchomościami pozostającymi w Zarządzie organu zarządzającego drogą.


  
Bezpieczna strona
modyfikacja:01.01.2019