Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2019, Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx  
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
Przejazdy pojazdów nienormatywnych
W dniu 19 października 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222 z 2011r., poz. 1321). Zmiany wprowadzone w/w ustawą dotyczą głównie wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych. Wprowadzają one 7 kategorii zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami art. 64a-64d ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych dla poszczególnych kategorii zezwoleń wydają:
Kategoria I : zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zarządcami dróg właściwymi dla dróg danej kategorii są: dla dróg krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich - zarząd województwa, dla dróg powiatowych - zarząd powiatu i dla dróg gminnych - wójt/burmistrz/prezydent miasta.
Kategoria II i III (w niektórych przypadkach) : starosta.
  Kategoria III-VI : Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, naczelnik urzędu celnego.
Kategoria VII : Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prezydent miasta na prawach powiatu.
Prawo o ruchu drogowm  - wyciąg
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012r.w sprawie  pilotowania pojazdów
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  28 marca 2012r. w sprawie  wysokości opłat  za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 wrzesnia  2012r. w sprawie  wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których moga poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedyńczych osi do 10t, oraz wykaz dróg krajowych, po kórych mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedyńczej osi do 8t.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedyńczej osi napędowej do 11,5t
Rozporządzenie Mnistra Środowiska oraz  Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012r. w sprawie określenia gęstości drewna.
Parametry  pojazdów  normatywnych  w formie graficznej
Wniosek należ złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Za wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I pobiera się opłatę określoną w rozporządzeniu. Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia. Opłatę należy wnieść na konto: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc: PKO BP SA 39 1020 3541 0000 5102 0268 9628  lub w kasie urzędu.
modyfikacja: 01.01.2019

Valid HTML 4.01 Transitional

 
Wniosek należ złożyć w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach. Za wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii II i III pobiera się opłatę określoną
w rozporządzeniu. Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia. Opłatę należy wnieść na konto:
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach  PKO BP SA  59 1020 3541 0000 5202 0268 7861 lub w kasie urzędu.