Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2019. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx   
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
  Szkody   komunikacyjne
ODSZKODOWANIA ZA SZKODY POWSTAŁE NA DROGACH
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zarządzającym drogami powiatowymi  na terenie powiatu bartoszyckiego jest Powiat  Bartoszycki  reprezentowany  przez  Zarząd  Dróg  Powiatowych. Zatem  zgodnie z art.415  kodeksu cywilnego zarząd ponosi odpowiedzialność cywilną wobec użytkowników dróg, jest więc zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych. Zgodnie jednak z art 6 kc, który stanowi, że "ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki  prawne", poszkodowany dla odpowiedniego zabezpieczenia  roszczeń  koniecznie  powinien  zgromadzić  odpowiednie  dowody potwierdzające zaistniałą szkodę i jej rozmiary.
Wskazać tu należy dowody z miejsca zdarzenia takie jak:
notatka policyjna lub straży miejskiej,
oświadczenia świadków zdarzenia,
oświadczenia osób zamieszkujących w pobliżu,
zdjęcia z miejsca zdarzenia ukazujące rozmiary szkody
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
Przedstawicielstwo w Gdańsku
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk
ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE MUSI MIEĆ FORMĘ PISEMNĄ  WG  ZAŁĄCZONEGO WZORU.
Zdarzenia występujące na drogach powiatowych są ubezpieczone przez:
Zakład ubezpieczeń, po rozpatrzeniu szkody podejmuje decyzję odnośnie wypłaty odszkodowania. Informacje dotyczące spraw związanych z odszkodowaniem za szkody powstałe na drogach powiatowych można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc Dąbrowa 56a pod numerem telefonu  89 764 20 02.
Prawidłowe utrzymanie stanu drogi  szczególnego  znaczenia  nabiera  w okresie  zimowym, przy czym  należy zwrócić uwagę,  iż utrzymanie w tym  okresie  całkowitego  bezpieczeństwa jest  często technicznie  nierealne do  wykonania ,  co skutkuje  brakiem zawinienia zarządu drogi. Uszkodzenie pojazdu na skutek śliskości drogi nie daje,  zatem  automatycznie  podstawy  do  przyjęcia odpowiedziałności po stronie zarządcy może bowiem powstać sytuacja, w której brak jest jednej z przesłanek odpowiedzialności jaką jest wina polegająca na niedopełnieniu ciążących na nim obowiązków polegających na usuwaniu lodu, śniegu czy gołoledzi.

Druk zgłoszenia szkody.
modyfikacja:19.02.2019

Valid HTML 4.01 Transitional