Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2019. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx   
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
WSZYSTKIE PLIKI DO POBRANIA W FORMACIE (PDF)
    *  Prawo o ruchu drogowym

    * Ustawa o drogach publicznych

    * Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem

    * Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu

    * Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwole
ń na zajęcie pasa drogowego

    * Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwole
ń na przejazd pojazdów nienormatywnych

    * Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012r.w sprawie  pilotowania pojazdów

    * Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  28 marca 2012r. w sprawie  wysokości opłat  za wydanie zezwolenia na rzejazd pojazdu  nienormatywnego

    * Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie :
       I.
       II.
       III.

    * Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
modyfikacja: 01.01.2019

Valid HTML 4.01 Transitional