Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2019. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx   
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
Opłaty skarbowe
Opłaty skarbowe (stosowane w procedurze ochrony pasa drogowego). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 z 2006r. poz. 1635)
W świetle obowiązującej ustawy :
1. Zwolnione z obowiązku ponoszenia opłaty skarbowej są:
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  Pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego.
2. Pobiera się opłatę skarbową od :
  Zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdu w kwocie - 82 zł ( nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, które nie podlega opłacie skarbowej).
Zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym - opłata wynosi - 48 zł.
Pełnomocnictw lub prokury, odpisu, wypisu lub kopii (pełnomocnictwa lub prokury) w wysokości - 17 zł z zastrzeżeniem, że mocodawca pełnomocnika jest zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (np. pełnomocnik jednostki budżetowej, samorząd terytorialny - gminy).
Za zezwolenia wydawane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z upoważnienia Zarządu Powiatu  opłaty skarbowe winny być wnoszone na
następujący nr rachunku bankowego Urzędu Miasta w Bartoszycach ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce nr rachunku:
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659 lub w kasie tego urzęduOrganem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta
1. Zgodnie z art. 8, ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia, zezwolenia dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub na konto organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu (Zarząd Powiatu Bartoszyckiego w imieniu którego ZDP w Dąbrowie wydaje decyzje).

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwa, prokurę, odpisy, wypisy, kopie (pełnomocnictw, prokury) dokonywana jest gotówką w kasie lub na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia w/w dokumentu. W przypadku pełnomocnictw załączonych do wniosków składanych w ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyc - organem właściwym jest Wójt.

3. Zgodnie z art. 11 ustawy należy przekazać organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej co miesiąc do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej informację o nie uiszczonej opłacie. Informacja ta zgodnie z art. 11, ust. 3 ustawy winna zawierać imię i nazwisko / nazwę firmy, adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia należnej opłaty w tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

4. Czynność urzędowa, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej (art. 2, ust. 1 pkt. 2 ustawy), natomiast pełnomocnictwo w tym zakresie podlega opłacie chyba, że podmiot, który występuje w sprawie jest zwolniony z opłaty skarbowej.

5. Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik i przekłada pełnomocnictwo nieopłacone to wezwanie do opłaty należy kierować do pełnomocnika.

6. W przypadku, gdy opłata od czynności urzędowej zaświadczenia, zezwolenia jest wymagana a nie została uiszczona to wzywa się stronę w trybie art. 64 § 2 k.p.a do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięci tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia, chyba że będzie miał zastosowanie art. 261 § 4 k.p.a i sprawa zostanie rozpoznana pomimo nie uiszczenia opłaty skarbowej ze względu na ważny interes strony lub względy społeczne (wszystkie przesłanki z art. 261 § 4 k.p.a ). Brak opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

7. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata podlega zwrotowi - od wydania zaświadczenia, zezwolenia jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia, od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. Nr 187 z 2007r. poz. 1330)
1. Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej, zwrot opłaty i sposób sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie określa w/w Rozporządzenie.

2. Zgodnie z art. 4 wydając dokument organ umieszcza adnotację potwierdzoną pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego:

a) gdy dokonano opłaty skarbowej - adnotacja zawiera wysokość uiszczonej opłaty,

b) gdy czynność urzędowa, zezwolenie, zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej zwolnione - adnotacja określa podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia,

c) gdy przepisy szczególne dopuszczają możliwość rozpatrzenia wniosku pomimo nie uiszczenia opłaty - adnotacja określa podstawę prawną jej nie pobrania. Przepisem prawnym umożliwiającym rozpoznanie sprawy mimo nie uiszczenia opłaty skarbowej jest art. 261 § 4 KPA. Przepis ten ma charakter wyjątku (ważny interes strony lub względy społeczne),

d) również jeżeli pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej (art. 7 ustawy) lub jest zwolnione należy uczynić na nim adnotację, podając podstawę prawną zwolnienia potwierdzoną urzędową pieczęcią wraz z podpisem osoby, stanowiskiem służbowym.
Wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,0 zł (dokonanej na konto Urzędu Gminy w Bartoszycach ul. Plac Zwycięstwa 2, 11 - 200 Bartoszyce,
nr rachunku 61 1160 2202 0000 0000 6190 9956 lub w kasie tego urzędu.
modyfikacja: 01.01.2019

Valid HTML 4.01 Transitional